PHPOpenChat PHP Cross Reference Customer Relationship Management

Source: /include/languages/pl.inc - 494 lines - 21594 bytes - Text - Print

Description: polish language file defines constants for an english language interface

  1 <?php //-*-php-*-
  2 /*  ********************************************************************  **
  3 **  Copyright notice                            **
  4 **                                     **
  5 **  (c) 1995-2004 PHPOpenChat Development Team               **
  6 **  http://phpopenchat.sourceforge.net/                  **
  7 **                                     **
  8 **  All rights reserved                          **
  9 **                                     **
 10 **  This script is part of the PHPOpenChat project. The PHPOpenChat    **
 11 **  project is free software; you can redistribute it and/or modify    **
 12 **  it under the terms of the GNU General Public License as published by  **
 13 **  the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or   **
 14 **  (at your option) any later version.                  **
 15 **                                     **
 16 **  The GNU General Public License can be found at             **
 17 **  http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html.                 **
 18 **  A copy is found in the textfile GPL and important notices to the    **
 19 **  license from the team is found in the textfile LICENSE distributed   **
 20 **  with these scripts.                          **
 21 **                                     **
 22 **  This script is distributed in the hope that it will be useful,     **
 23 **  but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of     **
 24 **  MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the     **
 25 **  GNU General Public License for more details.              **
 26 **                                     **
 27 **  This copyright notice MUST APPEAR in all copies of the script!     **
 28 **  ********************************************************************  */
 29 
 30 /*
 31  $Author: letreo $
 32  $Date: 2004/02/12 13:40:42 $
 33  $Source: /cvsroot/phpopenchat/chat3/include/languages/pl.inc,v $
 34  $Revision: 1.1.2.3 $
 35 */
 36 
 37 /**
 38 * polish language file
 39 * 
 40 * defines constants for an english language interface
 41 * 
 42 * @author Piotrr Koski <piotr.koski@comserwis.pl>
 43 * @version $Id: pl.inc,v 1.1.2.3 2004/02/12 13:40:42 letreo Exp $
 44 */
 45 
 46 /* * * * * * * * * * CHAT MODULE * * * * * * * * * */
 47 define('CHARACTER_ENCODING','ISO-8859-2');
 48 
 49 /**
 50 * title for html header
 51 */
 52 define('TITLE','PHPOpenChat');
 53 
 54 /**
 55 * used within index.php
 56 */
 57 define('WELCOME','Witamy na czacie!');
 58 define('INTRO','To jest czat, powinienieś przeczytać <a href="netiquette.php">zasady</a> zanim dołączysz!');
 59 define('GREETING','Miło Cię ponownie widzieć!');
 60 define('LOGIN_WELCOME','w celu uzyskania większej liczby opcji kliknij na użytkownika w prawym górnym rogu.');
 61 define('NICKNAME','Pseudonim');
 62 define('PASSWORD','Hasło');
 63 define('CHANNEL','Kanał');
 64 define('LOGIN','Login');
 65 define('GO','Wejdź');
 66 define('EXIT_CHAT','Wyjście z czata');
 67 define('FORGOT_PASSWORD','Zapomniałeś hasło?');
 68 define('STORE_ACCOUNT_DATA','zapamiętaj dane');
 69 
 70 /**
 71 * used within chat output/input interface
 72 */
 73 define('LEAVES_THE_CHAT','opuszcza czat.');
 74 define('LEAVES_THIS_CHANNEL','opuszcza kanał.');
 75 define('IS_TOO_BUSY','jest zbyt zajęty');//nickname in front
 76 define('IS_NOT_ONLINE','jest nieobecny');
 77 define('JOINS_THIS_CHANNEL','dołącza do kanału.');
 78 define('JOINS_THE_CHAT','dołącza do czata.');
 79 define('SAYS_TO','mówi do');
 80 define('WHISPERS_TO','szepcze do');
 81 define('SAY_TO','mówi do');
 82 define('WHISPER_TO','szepczą do');
 83 define('EVERYBODY','wszystkich');
 84 define('INVITATION_MESSAGE','Zostałaś(łeś) zaproszona(y) na prywatny kanał! Proszę wejdź na kanał:');//a channel name follows
 85 define('SPEAK_TO','mów do');
 86 define('WHISPERED','szeptanie');
 87 define('OUTPUT_FILTER','Filtr wyjściowy');
 88 define('PRIVATE','tylko prywatny tekst');
 89 define('BODIES','tylko przyjaciele');
 90 define('SYSTEM_MESSAGES','bez komunikatów systemowych');
 91 define('IGNORE','Ignoruj');
 92 define('INVITE','Zaproś');
 93 define('CONFIGURE','Konfiguracja');
 94 define('HELP','Pomoc');
 95 define('INFO','Informacja');
 96 define('GUESTS','Goście');
 97 define('EMAIL_US','Napisz do nas');
 98 define('NOTE_ABOUT','Note about');
 99 define('ICON_LIST','Lista uśmiechów');
 100 define('CHOOSE_CHANNEL','Wybierz kanał');
 101 define('CHOOSE_RECIPIENT','Wybierz odbiorcę');
 102 define('ADD_TO_FRIENDLIST','dodaj do listy przyjaciół');
 103 define('NO_CLICKETY_CLICK','Sure, I will not clickety click on the send button in the future.');
 104 define('LINE_HAS_BEEN_SENT_TO','twój tekst został wysłany do');//nickname follows
 105 define('FULL','pełny');
 106 define('UNLOCK_CHANNEL','odblokuj kanał');//channel name follows
 107 define('YOU_HAVE_NEW_MAIL','Masz nowego maila!');
 108 define('LOGOUT_SHORTLY','Zostaniesz wkrótce wylogowany z '.CHAT_NAME.' z powodu nieaktywności! Odświeżyć?');
 109 
 110 /**
 111 * used within ignore-dialog
 112 */
 113 define('IGNORED','ignorowany');
 114 define('IGNORE_CHATTERS','Ignoruj użytkowników');
 115 define('IGNORED_CHATTER','ignorowany użytkownik');
 116 define('IGNORE_CHATTER','ignoruj użytkownika');
 117 define('UNIGNORE_CHATTER','nie ignoruj użytkownika');
 118 define('UNIGNORED_CHATTER','nie ignorowani użytkownicy');
 119 define('HINT_IGNORE_CHATTERS','Tu możesz ignorować użytkowników.');
 120 
 121 /**
 122 * used within invite-dialog
 123 */
 124 define('INVITE_CHATTERS','Zaproś użytkowników');
 125 define('INVITED_CHATTERS','zaproszeni użytkownicy');
 126 define('INVITE_CHATTER','zaproś użytkownika');
 127 define('DISINVITE_CHATTER','wyproś użytkownika');
 128 define('DISINVITED_CHATTERS','wyproszeni użytkownicy');
 129 define('HINT_INVITE_CHATTERS','Jeśli chcesz porozmawiać prywatnie na twoim kanale, you have to invite somebody to dispense access rights to your channel.');
 130 
 131 /**
 132 * used within friends-dialog
 133 */
 134 define('FRIENDS','Przyjaciele');
 135 define('ALL_CHATTERS','wszyscy użytkownicy');
 136 define('ADD_TO_FRIENDS','Dodaj do przyjaciół');
 137 define('DEL_FRIEND','Usuń przyjaciela');
 138 define('HINT_ADD_FRIENDS','W tym oknie dialogowym możesz dodawać użytkowników do listy przyjaciół.');
 139 
 140 /**
 141 * used within mail-dialog
 142 */
 143 define('MAIL','Poczta');
 144 define('INBOX','Skrzynka odbiorcza');
 145 define('OUTBOX','Skrzynka nadawcza');
 146 define('TRASH','Kosz');
 147 define('COMPOSE','Nowa wiadomość');
 148 define('REPLY','Odpowiedz');
 149 define('FORWARD','Prześlij dalej');
 150 define('SUBJECT','Temat');
 151 define('BODY','Treść');
 152 define('SEND','Wyślij');
 153 define('MAIL_SEND_HINT','Note: The "'.SEND.'"-Button will work only, if you filled in existent nicknames as recipients!');
 154 define('RECIPIENT_HINT','More than one comma separated recipients are allowed.');
 155 define('MOVE_TO_TRASH','Do kosza');
 156 define('GET_MAIL','Pobierz nowe wiadomości');
 157 define('DELETE_MAIL','Usuń wiadomość');
 158 define('SENDER','Nadawca');
 159 define('RECIPIENT','Odbiorca');
 160 define('MAIL_SEND_DATE','Data wysłania');
 161 define('MAIL_RECEIVED','otrzymane');
 162 define('LAST_TOUCH_RECIPIENT','Potwierdzenie przeczytania');
 163 define('LAST_TOUCH_SENDER','ostatnio otwarte');
 164 define('NO_FRIENDS_FOUND','nie znaleziono przyjaciół');
 165 define('NO_SUCH_RECIPIENT_FOUND','Nie znaleziono jednego z odbiorców.');
 166 define('BODY_TO_SHORT','Zawartość wiadomości za mała.');
 167 
 168 /**
 169 * used within help-dialog
 170 */
 171 define('HELP_TITLE','Pomoc');
 172 define('HELP_HINT','Podpowiedź: zostaw to okno otwarte, czatuj i szukaj komend tutaj');
 173 define('HELP_SUBTITLE1','Instrukcja');
 174 define('HELP_TEASER1','Podstawowe fukcje czata!');
 175 define('HELP_CHANNEL','Kanał: przełącza między kanałami');
 176 define('HELP_SPEAK','Pole "mów do"/"szeptanie": mów lub szeptaj bezpośrednio do użytkownika.');
 177 define('HELP_IGNORE','Menu Ignoruj: Tu możesz ignorować użytkowników.');
 178 define('HELP_INVITE','Menu Zaproś: Zaproś użytkowników na swój prywatny kanał.');
 179 define('HELP_FRIENDS','Menu Przyjaciele: Możesz dodawać użytkowników do listy przyjaciół, system pokaże Ci którzy z nich są aktualnie na czacie.');
 180 define('HELP_CONFIGURE','Menu Konfiguracja: Tu możesz zmieniać ustawienia czata, np. kolor.');
 181 define('HELP_MAIL','Menu Poczta: wyślij wiadomość do użytkownika lub sprawdź własną skrzynkę.');
 182 define('HELP_HELP','Menu Pomoc: Tu właśnie jesteś ...');
 183 define('HELP_SUBTITLE2','Komendy IRC:');
 184 define('HELP_TEASER2','Work in progress ...');
 185 define('HELP_SUBTITLE3','Miny:');
 186 define('HELP_TEASER3','Work in progress ...');
 187 
 188 define('SMILEY_CODE','Kod');
 189 define('SMILEY_EXPLANATION','Wyjaśnienie');
 190 define('MORE_SMILEY_CODES','więcej kodów');
 191 define('OWN_PRIVATE_IMAGE','Twoja ikonka, załadowana w profilu');
 192 define('RECIPIENT_PRIVATE_IMAGE','Ikonka twojego rozmówcy');
 193 
 194 /**
 195 * Registration
 196 */
 197 define('REGISTRATION','Rejestracja');
 198 define('FILLOUT_TO_REGISTER','Wypełnij pola');
 199 define('ERROR_NICKNAME','Wybrany pseudonim już zarejestrowano');
 200 define('ERROR_PASSWORD','Hasło za krótkie lub puste');
 201 define('ERROR_NAME','Wpisz imię');
 202 define('ERROR_USER','Nie podaleś imienia!');
 203 define('ERROR_EMAIL','Zły format');
 204 define('ERROR_PICTURE_URL','Nie mogę znaleźć obrazka!');
 205 define('ERROR_COLOR','Zły format');
 206 define('ERROR_MAIL_HOST','Nie mogę wysłać poczty!');
 207 define('NAME','Imię i Nazwisko');
 208 define('EMAIL','adres e-mail');
 209 define('REGISTER','zarejestruj się');
 210 define('PICTURE_URL','URL do obrazka');
 211 define('REGISTRATION_SUCCESSFULLY','Zarejestrowałeś się poprawnie!');
 212 define('LOGIN_NOW','Jesteś gotowy do wejścia. Jeśli nie zostałeś przekierowany na stronę wejściową naciśnij link poniżej');
 213 define('CONFIRMATION','Potwierdzenie');
 214 define('STATUS_CONFIRMATION','Status');
 215 define('CONFIRM_SUCCESS','Potwierdzenie ok!');
 216 define('CONFIRM_FAILED','Błąd potwierdzenia');
 217 define('CONFIRMATION_MESSAGE','Dostałeś od nas wiadomość. Kliknij na link w wiadomości, żeby dokończyć proces rejestracji.');
 218 define('FORGOT_PASSWORD_HINT','Musisz podać pseudonim, żeby otrzymać wiadomość z hasłem.');
 219 
 220 /**
 221 * Configuration
 222 */
 223 define('CONFIGURATION','Konfiguracja');
 224 define('TEXT_COLOR','kolor tekstu');
 225 define('ADVICE','advice');
 226 define('QUIET','no advice');
 227 define('ALERT','window popup');
 228 define('SOUND','zagraj dźwięk');
 229 define('SCROLL_SPEED','Prędkość przesuwania');
 230 define('CHOOSE_SCROLL_SPEED','wybierz prędkość przesuwania');
 231 define('SWITCH_OFF_IE_CLICK','wyłącz dźwięk klikania w Internet Explorerze!');
 232 define('CHOOSE_THEME','Wybierz schemat');
 233 
 234 /**
 235 * Profile
 236 */
 237 define('PROFILE','mój profil');
 238 define('PERSONAL_DATA','dane osobowe');//a nickname follows
 239 define('CHANGE_PROFILE','Aktualizacja profilu');
 240 define('PROFILE_UPDATA_SUCCESSFUL','Twój profil został zaktualizowany');
 241 define('PROFILE_UPDATA_NOT_SUCCESSFUL','Twój profil nie został zaktualizowany');
 242 define('WRONG_MIME_TYPE','Zły typ pliku');
 243 define('IMG_FILE_TO_BIG','Za duży plik');
 244 define('IMG_SIZE_TO_BIG','Za duże rozmiary');
 245 define('SIZE_EXPECTED','Oczekiwana wielkość obrazka w pixelach:');//a digit follows
 246 define('PRIVATE_IMAGE','Twoja ikonka');
 247 define('CONFIRMATION_MAIL_SUBJECT','Potwierdzenie rejestracji');
 248 define('CONFIRMATION_MAIL_BODY','To confirm your registration at our chat, click the link below!');
 249 define('ICQ_NUMBER','Numer ICQ');
 250 define('ERROR_ICQ_NUMBER','No ICQ number');
 251 define('AIM_NICKNAME','AIM Nickname');
 252 define('ERROR_AIM_NICKNAME','The AIM nickname is to long.');
 253 define('YIM_NICKNAME','Yahoo! Instant Messenger nick name');
 254 define('ERROR_YIM_NICKNAME','za długi pseudonim.');
 255 define('HOMEPAGE_URL','Strona domowa');
 256 define('ERROR_HOMEPAGE_URL','Nie znaleziono strony domowej.');
 257 define('BIRTHDAY','Data urodzin');
 258 define('ERROR_BIRTHDAY','zły format');
 259 define('AGE','Wiek');
 260 define('INTERESTS','Zainteresowania');
 261 define('ERROR_INTERESTS','Za długa lista zainteresowań!');
 262 define('MOTTO','Motto');
 263 define('ERROR_MOTTO','Motto za długie!');
 264 define('LINES_PER_DAY','Linii na dzień');
 265 define('LOGINS_PER_DAY','Wejść na dzień');
 266 
 267 /**
 268 * Notes
 269 */
 270 define('CHATTER_NOTES','Notatki dla użytkownika');//a nickname follows
 271 define('UPDATE_NOTES','Zaktualizuj notatki');
 272 define('NOTES_UPDATED_SUCCESSFULLY','Notatki poprawnie zaktualizowane.');
 273 define('HINT_NOTES','Inni użytkownicy nie mogą odczytywać twoich notatek.');
 274 define('NOTES_NOT_UPDATED','Nie można zaktualizować notatek, prawdopodobnie brak miejsca na twoje notatki.');
 275 
 276 /**
 277 * Moderation
 278 */
 279 define('APPROVE','zatwierdź');
 280 define('DISAPPROVE','nie zatwierdzaj');
 281 define('MESSAGE_FORWARDED_TO_MODERATOR','wiadomość została przesłana do Moderatora');
 282 define('MODERATOR','Moderator');
 283 define('VIP','VIP');
 284 
 285 /**
 286 * Error messages
 287 */
 288 define('ERROR_WRONG_FORMAT','Dane które przesłałeś są w złym formacie.');
 289 
 290 /**
 291 * Jumper
 292 */
 293 define('JUMP_FAILED','Skok nieudany!');
 294 define('JUMP_ERROR_CONTENT','Unacceptable content on target site found!');
 295 define('JUMP_ERROR_HOST','Nie mogę znaleźć hosta!');
 296 
 297 /**
 298 * IRC-Commands related stuff
 299 */
 300 define('INLINE_HELP','Pomoc');
 301 define('IRC_COMMAND','Komenda IRC');
 302 define('IRC_EXPLANATION','Wyjaśnienie');
 303 define('IRC_ME','Wyświetla twój pseudonim.');
 304 define('IRC_MSG','Wysyła prywatną wiadomość do wybranego użytkownika, także wtedy gdy jest on na innym kanale.');
 305 define('IRC_NICK','Wysyła wiadomość do użytkownika.');
 306 define('IRC_JOIN','Zmienia kanał.');
 307 define('IRC_QUERY','Requests a private chat with specified chatter, who are invited automatically, within your own private channel.');
 308 define('IRC_LOCATE','Szuka użytkownika na czacie.');
 309 define('IRC_IGNORE','Dodaje użytkownika do listy ignorowanych.');
 310 define('IRC_UNIGNORE','Usuwa użytkownika z listy ignorowanych.');
 311 define('IRC_KICK','Wyrzuca użytkownika. Może być używane tylko przez operatorów.');
 312 define('IRC_BAN','Ban a chatter for the specified period from the current channel. To unban use "/ban nickname 0"! Can be used by operators only.');
 313 define('IRC_HELP','Pokazuje pomoc');
 314 define('IRC_QUIT','Wychodzi z czata.');
 315 define('LOCATED_AT','located at');//a nickname follows, nickname in front of this sentence
 316 define('UNLOCATED','nie znaleziona(y).');//nickname in front of this sentence
 317 
 318 /**
 319 * Admin area
 320 */
 321 define('ADMINISTRATION','Administracja');
 322 define('WELCOME_ADMIN','Panel administracyjny');
 323 define('PUBLIC_CHANNEL','publiczny');
 324 define('MODERATED_CHANNEL','moderowany');
 325 define('PRIVATE_CHANNEL','prywatny');
 326 define('CHANNEL_ADMIN','Administracja Kanałami');
 327 define('CHATTER_ADMIN','Administracja Użytkownikami');
 328 define('ADD_CHANNEL','Utwórz kanał');
 329 define('DEL_CHANNEL','Usuń kanał');
 330 define('UPDATE_CHANNEL','Zaktualizuj kanał');
 331 define('CHATTER_DELETE_SUCCESS','Użytkownik poprawnie usunięty.');
 332 define('CHATTER_DELETE_FAILED','Nie można usunąć użytkownika.');
 333 define('GROUP_UPDATE_SUCCESS','Zmieniono przynależność użytkownika.');
 334 define('GROUP_UPDATE_FAILED','Nie można zmienić przynależności użytkownika.');
 335 define('CHATTER_DISABLED','Użytkownik zablokowany');
 336 define('CHATTER_NOT_DISABLED','Nie można zablokować użytkownika');
 337 define('CHATTER_ENABLED','Użytkownik odblokowany');
 338 define('CHATTER_NOT_ENABLED','Nie można odblokować użytkownika');
 339 define('LAST_CHANNEL','Ostatni kanał');
 340 define('LAST_ACTIVE_TIME','Ostatnio widziany');
 341 define('LAST_HOST','Ostatni host');
 342 define('LAST_IP','Ostatnie IP');
 343 define('LAST_REFERER','last referer');
 344 define('LAST_USER_AGENT','Ostatnio używany agent');
 345 define('LAST_SESSIONID','Ostatnie ID sesji');
 346 define('REGTIME','Data rejestracji');
 347 define('MOVE_TO_TOP','Przesuń na górę');
 348 define('SUCCESS_CHANNEL_UPDATE','kanał poprawnie zaktualizowany.');
 349 define('ERROR_CHANNEL_UPDATE','nie można zaktualizować kanału.');
 350 
 351 /**
 352 * Confirmation messages
 353 */
 354 define('CONFIRM_IGNORE','Użytkownik poprawnie dodany do listy ignorowanych.');
 355 define('CONFIRM_UNIGNORE','Użytkownik poprawnie usunięty z listy ignorowanych.');
 356 define('CONFIRM_INVITE','Użytkownik zaproszony.');
 357 define('CONFIRM_DISINVITE','Użytkownik wyproszony.');
 358 define('CONFIRM_FRIEND','Użytkownik poprawnie dodany do listy przyjaciół.');
 359 
 360 /**
 361 * User page
 362 */
 363 define('USER_PAGE','Tabela użytkownika');
 364 define('USER_SINCE','Użytkownik od');//a time statement follows
 365 define('LAST_SEEN','ostatnio widziana(y)');//a time statement follows
 366 
 367 /**
 368 * Regulars' table
 369 */
 370 define('REGULARS',"Tabela statystyczna");
 371 define('REGULARS_HINT','Tu możesz zobaczyć najbardziej aktywnych użytkowników w danej randze.');
 372 define('SINCE_REGISTRATION','od rejestracji');
 373 define('NOT_FOUND','nie znaleziona(y)');
 374 define('RANK','Ranga');
 375 define('ONLINE_TIME','ilość dni online');
 376 define('ACCOUNT_DATA','Dane konta');
 377 define('INDIVIDUAL_DATA','Dane osobowe');
 378 
 379 /**
 380 * right click menu within the output frame
 381 */
 382 define('PRIVATE_CHAT_NEW_WINDOW','czat prywatny');
 383 
 384 /**
 385 * Who is online window
 386 */
 387 define('WHO_IS_ONLINE','kto jest online?');
 388 define('CHANGE_CHANNEL','zmień kanał');
 389 define('SELECT_NICK','wybierz pseudonim');
 390 define('OPEN_USER_PAGE','otwórz stronę użytkownika');
 391 define('HINT_WHO_IS_ONLINE','Here you find all chatters online in the chat. Use the icons behind every nickname to chat with or to join a channel.');
 392 
 393 /**
 394 * Password reminder
 395 */
 396 define('FORGOT_PASSWD_MAIL_SUBJECT','Twoje hasło do '.TITLE);
 397 define('FORGOT_PASSWD_MAIL_BODY','Ta wiadomośc została do Ciebie wysłana ponieważ poinformowałeś nas o zagubieniu hasła dla '.TITLE);
 398 define('HINT_REG_PASSWORD','Twoje hasło musi mieć przynajmniej '.PASSWORD_MIN_LENGTH.' znaków.');
 399 define('HINT_REG_NICKNAME','Twój pseudonim może składać się ze znaków alfanumerycznych jak i spacji.');
 400 define('YOUR_PASSWORD_IS','Twoje hasło to:');//a password follows
 401 define('FORGOT_PASSWD_MAIL_HINT','');
 402 define('RETRIEVE_PASSWORD','Odzyskaj hasło');
 403 
 404 /**
 405 * Statistics
 406 */
 407 define('STATISTICS','Statystyka');
 408 define('ONLINE_COUNT_LAST24h','Online w ostatnich 24h');
 409 define('ONLINE_TIME_AVG','Średni czas online w minutach na dzień');
 410 define('REGISTERED_COUNT','Liczba zarejestrowanych użytkowników');
 411 define('LAST_REGISTERED','Ostatni zarejestrowany użytkownik');
 412 define('MAIL_COUNT','Liczba wiadomości');
 413 define('UNRED_MAILS','wiadomości nieprzeczytanych');
 414 define('MAIL_COUNT_LAST_24h','Liczba wiadomości przez ostatnie 24h');
 415 
 416 /**
 417 * context sesitive help
 418 */
 419 define('HINT_PASSWORD','Wpisz hasło które otrzymałeś e-mailem od nas, żeby wejść jako gość pozostaw to pole puste.');
 420 define('HINT_NICKNAME','Musisz się zarejestrować żeby otrzymać pseudonim. Zostaw to pole puste żebu wejść jako gość.');
 421 define('HINT_CHANNELS','Są trzy rodzaje kanałów, <em>moderowane</em>, <em>publiczne</em> i <em>prywatne</em>. Na publicznych kanałach linie tesktu są pokazywane bezpośrednio, na moderowanych muszą zostać zaakceptowane przez moderatora. Prywatne są pokazywane tylko jeśli się zalogujesz.');
 422 define('INFO_RANKING','If the necessary values for a rank are reached, you are ready for an advancement and you keeps the rank, even if the values fall under the necessary borders in the future.');
 423 define('HINT_ADVICE_QUIET','If you choose this option, you will not be notified if a chatter tries to speak to you.');
 424 define('HINT_ADVICE_ALERT','If you choose this option, you will get an alert within a small <strong>popup window</strong>, if a chatter tries to speak to you.');
 425 define('HINT_ADVICE_SOUND','If you choose this option, you will get an <strong>sound</strong> alert, if a chatter tries to speak to you.');
 426 
 427 /**
 428 * Guestbook
 429 */
 430 define('GUESTBOOK','Guestbook');
 431 define('GUESTBOOK_NEW_ENTRY','Add a new guestbook entry');
 432 define('GUESTBOOK_ENTRY_SAVED','The new guestbook entry has been saved successfully');
 433 
 434 /**
 435 * Generic
 436 */
 437 define('GUEST_NICK_PREFIX','Gość');
 438 define('ALL_GUESTS','Goście');
 439 define('SUBMIT','Submit');
 440 define('CANCEL','Cancel');
 441 define('SEARCH','Szukaj');
 442 define('SEARCH_RESULTS','wyniki szukania');
 443 define('ALERT_NEW_LINE','Ktoś chce z tobą rozmawiać');
 444 define('CLOSE_WINDOW','Zamknij okno');
 445 define('GOTO_HOME','Goto home page');
 446 define('CONTACT_HINT','Jeśli masz pytanie, daj nam znać!');
 447 define('REALLY_QUESTION','Czy jesteś pewien?');
 448 define('CHATTER','Użytkownik');
 449 define('OPERATOR','Operator');
 450 define('ADMIN_HINT','To administrate your chat, login as "operator" and click within the input-frame on "'.ADMINISTRATION.'".');
 451 define('IMPORTANT','Ważne');
 452 define('OPERATOR_PASSWORD','Hasło Operatora');
 453 define('MAKE_NOTE','Zapisz hasło operatora');
 454 define('RESTRICT','Szukaj pseudonimów');
 455 define('DENIED_FOR_GUESTS','Nie udostępnione dla gości!');
 456 define('BANNED_MSG','Your are banned for the chosen channel and so you are kicked into your private channel.');
 457 define('CHATTER_COUNT','użytkowników na czacie');//a digit follows
 458 define('HIDE','ukryj');
 459 define('GENDER','Płeć');
 460 define('GENDER_NOTE','Możesz wybrać płeć tylko raz!');
 461 define('FEMALE','kobieta');
 462 define('MALE','mężczyzna');
 463 define('PAGE_VIEWS','Widoki karty');
 464 define('GRADE','Ranga');
 465 define('GRADE_ROOKIE','Żółtodziób');
 466 define('GRADE_MEMBER','Członek');
 467 define('GRADE_REGULAR','Zwykły');
 468 define('GRADE_ELITE','Elita');
 469 define('GRADE_OPERATOR','Operator/Admin');
 470 define('YOU_ARE_BUSY','Rozmawiasz już z kimś w prywatnym oknie!');
 471 define('CHATTER_IS_BUSY','Niestety użytkownik nie może z Tobą rozmawiać, jest zbyt zajęty.');
 472 define('WANTS_TO_TALK','chce z Tobą rozmawiać!');//nickname in front of this
 473 define('DAYS','dni');
 474 define('CHAT','Czat');
 475 define('CHATMAIL','Chat-Mail');
 476 define('NICKNAME_NOT_FOUND','Nie znaleziono pseudonimu.');
 477 define('PASSWORD_HAS_BEEN_SENT','Hasło zostało wysłane');
 478 define('CHOOSE_LANGUAGE','Inny język');
 479 define('OPTIONAL','opcjonalne');
 480 define('MISCELLANEOUS','pozostałe');
 481 define('SAVE','Zapisz');
 482 define('DELETE','Usuń');
 483 define('EDIT','Edycja');
 484 define('CREATE_NEW','utwórz');
 485 define('JS_ALERT','Włącz JavaScript');
 486 define('HAPPY_BIRTHDAY','Wszystkiego najlepszego w dniu urodzin!');
 487 define('CHOOSEN','wybrany');
 488 
 489 /**
 490  * PostNuke related
 491  */
 492 define('PN_NOT_LOGGED_IN','Błąd!');
 493 define('PN_HINT_NOT_LOGGED_IN','Żeby wejść na chata musisz się najpierw zalogować!');
 494 ?>

title

Description

title

Description

title

Description

title

title

Body